slide1

Bạch tuộc nguyên con đông lạnh

more

Bạch tuộc cắt luộc đông lạnh

more

Mực ống nguyên con đông lạnh


more

Mực ống sushi đông lạnh


more

Cá rô phi nguyên con đông lạnh


more

Cá rô phi phi lê đông lạnh


more

Cá ba sa nguyên con đông lạnh

more

Cá ba sa phi lê, cắt khúc đông lạnh


more